۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

در پرتوعشق ودر پناه خرد لايتناهي ،سپاس مي گزارم ومتبرك ميكنم روز تجلي عشق را . اي كاش ميشد نقاب را از روي چهره ديوهاي زمانه برداشت تا همه از مشاهده لرزه ها و پس لرزه ها ي وجودشان به وجد آييم.باشد كه چشمهاي به ظاهركور، بينا و گوشهاي به ظاهر كر، شنوا شوند.

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

عاقبت خرد لايتناهي از طريق ماوبه سيمايي زيبا متجلي ميشود.وباهماهنگي و انطباق كامل و بي همتا ما را آزاد ورها ميسازد.
آرمان ما حقيقت مطلق است واين حقيقت از آن ماست ،و هم اكنون قابل ديدن،
اين موهبت با سرعت به سوي ما مي آيد ومن سپاس ميگذارم اين تجلي عيني و ناگزيروناگريز را.

۱۳۸۷ دی ۲۲, یکشنبه

فرياد

باده مي در دست آنقدر فرياد ميزنم تا آتشكده پارس دوباره شعله ورو طاق كسري بنا شود، وادامه ميدهم تا شعله ها ي خشمم با شعله هاي پارس دست در دست ،تمامي عمارت حقيراعراب را به آتش كشد.
از آتش پاك مي خواهم تمام ذخيره هاي خاكستر شده ام را كه ميراث باستاني من است بازآورد.وتمامي افكار شياطين عرب را با خود ببرد و تطهير نمايد.
اين چه شوريست كه در دور قمر ميبينم